Розкрийте Зміст Поняття Виробниче
засоби, спрямов на оздоровлення умов праці; диференціювання страхових внесків залежно від частоти й тяжкості травматизму і профзахвор; впровадження санкцій за бездіяльність власників щодо поліпшення умов охорони праці.
73. Охарактеризуйте механізм витрат, повязаних з поліпшенням умов праці.
Підприємство завжди має можливість понести збитки при настанні нещасного випадку, таких як оплата лікування, штрафів, ремонт обладнання тощо. Задля зменшення ризику, підприємства витрачає кошти на профілактику травматизму та профзахворювань. Поліпшення умов праці потребує капітальних вкладень і поточних витрат.

До капітальних відносяться одноразові та постійні витрати спрямовані на створення чи оновлення основних фондів працеохоронного призначення та на вдосконалення техніки і технології з метою поліпшення умов та охорони праці.
Поточні витрати — це витрати на утримання й обслуговування обладнання, що має працеохоронне призначення. Вони забезпечують функціонування обладнання в необхідному режимі.
Також підприємство має розраховувати ефективність витрат на охорону праці. Цей показник є відношенням річної економії від поліпшення умов і охорони праці на підприємстві та витрат підприємства на охорону праці.

74. Як оцінити вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва
Зміни стану виробничого середовища за факторами оцінюються різницею абсолютних величин до і після впровадження заходів, а також порівнянням відносних показників, що характеризують ступінь відповідності тих чи інших факторів гранично допустимим концентраціям, гранично допустимим рівням або заданим рівням. Комплексна оцінка зміни стану умов праці здійснюється за показниками приросту кількості робочих місць, на яких умови праці приведені у відповідність до нормативних вимог.
Соціальні результати заходів щодо поліпшення умов та охорони праці визначаються наступними показниками: збільшенням або зменшенням чисельності працюючих; зниженням рівня виробничого травматизму; зменшенням кількості випадків професійної захворюваності, повязаною з незадовільними умовами праці; скороченням кількості випадків інвалідності внаслідок травматизму чи професійної захворюваності; зменшенням плинності кадрів через незадовільні умови праці.

Економічні результати заходів щодо поліпшення умов та охорони праці виражаються у вигляді економії за рахунок, зменшення збитків унаслідок аварій, нещасних випадків і професійних захворювань як в економіці в цілому, так і на кожному підприємстві.
75. Які існують методи економічного оцінювання соціальної та соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці
Економічні результати заходів щодо поліпшення умов та охорониСтраницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий