??
проявів.
Віровизнавчий чинник українського буття та його вплив на формування
18.
українського культурно-національного простору.
Освітні та просвітницькі традиції в історичному полі українського
19.
культуротворення.
Національні наукові школи та інституції.
20.
87
21. Музика і спів як чинники українського буття.
22. Моделювання історії України в словесній та образотворчій спадщині
Тараса Шевченка.
23. Український національний характер у прозі та драматургії ХІХ — поч. ХХ
ст..
24. Ідея національної волі в художньому доробку Лесі Українки.
25. Іван Франко про особливості національного поступу України.
26. Національно-культурні осередки і товариства ХІХ – початку ХХ ст. та
специфіка їхньої діяльності.
27. Розвиток культури в добу Української революції 1917–1923 рр..
28. Національне культуротворення в добу тоталітаризму.
29. Шістдесятництво як національно-культурне явище: вияви та постаті.
30. Образ України й українця, історичної долі у художньо-словесних і
образотворчо-мистецьких моделюваннях.
31. Роль української культури у створенні образу України й українця у світі.
32. Формування української нації: історичні витоки та складові.
33. Становлення філософії української національної ідеї в контексті розвитку
національної культури ХІХ – початку ХХ ст.
34. Українська національно-культурна еліта та її трансформації в різні
історичні епохи.
35. Розвиток культури в період Національно-визвольний руху в Україні:
основні етапи, прояви та особистості.
36. Культура української діаспори та проблема цілісності українського
культурного простору.
37. Українознавча освіта за кордоном як чинник збереження власного
культурно-освітнього поля.
38. Українські інституції та видання за кордоном і їх роль у розвитку культури
та консолідації української спільноти.
39. Культура, освіта й наука як складові стратегії сучасного державотворення.
40. Цивілізаційний підхід до культурного самовизначення, його суть, переваги і
недоліки.
41. Внесок українців у державницьку та культурну спадщину Російської імперії
42. Міфопоетична
школа
українського
кінематографа
О.Довженко,
С.Параджанов, Ю.Іллєнко, Ю.Осика.
43. Месіансько-утопічні аспекти ідеології Кирило-Мефодіївського братства та
їх культурні передумови
44. Формування українського культурного простору в умовах Австро-
Угорської та Російської імперій.
45. Західноєвропейські впливи в історії української культури.
88
46. Татарський та турецький впливи на український побут і національний
характер.
47. Вплив російської державно-культурної політики на формування
української культури XVIII-XX ст..
48. Духовна культура українців: Російське православ‘я на українських землях.
Феномен української греко-католицької церкви
49. Етнічні та історичні витоки української
матеріальної
культури.
Землеробська культура та її світоглядні, моральні й естетичні детермінанти.
50. Міська культура в Україні: від Київської Русі до епохи Постмодерну.
51. Регіональні відмінності організації матеріальної культури українців.
52. Травестія як форма засвоєння культурної традиції на прикладі «Енеїди»
Котляревського
53. Співвідношення «земного» і «небесного» у бароковій культурі .
54. Культ минулого і культ прийдешнього в художньому самовираженні
романтика і модерніста.
VII. .МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
РОБІТ
Самостійна робота студентів передбачає:
- вивчення теоретичних основ курсу згідно тематичного змісту за
конспектами лекцій та за літературою, що рекомендується

- виконання індивідуальних завдань у вигляді реферату

- самостійне опрацювання окремих розділів навчальної програми.
Для допомоги студентам у їх самостійній роботі викладачем проводяться
консультації з питань курсу.
Тему індивідуальної роботи студенти вибирають за останньою цифрою
залікової книжки. Наприклад, номер залікової книжки 130545, тоді тема роботи
може бути 5,15,25,35,45 або 55.
Етапи роботи над індивідуальною роботою:
1 підготовчий вибір теми, знайомство з літературою

2 дослідницький складання плану роботи, аналіз літератури

3 логіко-синтетичний систематизація матеріалу, редагування,
остаточне оформлення роботи

4 оціночний представлення роботи за 10 днів до модульного
контролю викладачу для оцінки; отримання допуску до
контрольної роботи
89
План індивідуальної роботи включає : вступ, 2-3 питання основної
частини, висновки, список використаної літератури.
У вступі визначається актуальність теми, мета і задачі даної роботи

характеризується наявна або використана література.
В основній частині формулюються 2-3 питання плану, які повинні
розкрити зміст проблеми, історію становлення і сучасний стандартний стан
проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко сформульованими
висновками.
У висновках треба підвести висновки. Важливо щоб вони мали
особистісний характер.
Список літератури повинен включати не тільки підручники і посібники,
але і монографії та джерела не менше 2. Список літератури складається з 5-7
джерел. При цитуванні обовязково вказати джерело і сторінку, на якій
поміщено цитату.
Обсяг роботи 10-15 сторінок друкованого тексту А-4. шрифт –
14TimesNewRoman, інтервал полуторний. Поля 20-20-20-10.
Робота оцінюється за оцінками: А,В,С,Д,Е,FХ
А,В — «відмінно» 5,0-4,5
С,Д, — «добре» 4,0-3,5
Д — «задовільно» 3,5-3,0
Е — «задовільно» 3,0-2,5
FХ — «незадовільно»Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий