??
Україні. — К., 1992.
84
Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини друга половина XVII – XVIII ст..
- К., 1995.
Практичне заняття № 6.
Національно-культурне відродження в Україні кін. ХVІII – поч. ХХ ст.
Історичні умови розвитку культури.
1.
2. Національно-культурні осередки і товариства ХІХ – початку ХХ ст. та
специфіка їхньої діяльності.
3. Досягнення суспільних і природничих наук у ХІХ столітті.
4. Український національний характер у прозі та драматургії.
5. Театральні корифеї ХІХ століття.
6. Музичне та образотворче мистецтво на початку ХХ століття
7. Віровизнавчий чинник українського буття та його вплив на формування
українського культурно-національного простору.
Рекомендована література до теми:
Брижицька С. Я не одинокий…. Національне самостверджження Тараса
Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців
друга чверть ХІХ – Середина 20-х років ХХ ст.. Монографія. — Черкаси, 2006.
Грицак Я. Нариси історії України: Формування модерної української нації ХІХ
– ХХ ст. — К., 1996.
Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський
період. — К., 1993.
Ніколаєва Т. Історія українського костюму. — К.: Либідь, 1996. — 174 с.
Практичне заняття № 7.
Головні тенденції та періодизація розвитку української культури ХХ ст.
1. Історичні умови розвитку культури.
2. Розвиток культури в добу Української революції 1917–1923 рр..
3. Національне культуротворення в добу тоталітаризму.
4. «Розстріляне Відродження: трагічні наслідки для української культури».
5. Шістдесятництво як національно-культурне явище: вияви та постаті.
6. Образ України й українця, історичної долі у художньо-словесних і
образотворчо-мистецьких моделюваннях.
7. Досягнення суспільних і природничих наук у ХХ столітті.
Рекомендована література до теми:
Братко-Кутинський О. Феномен України. — К.,1996.
Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та
української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с.
85
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть — К., 1991.
Гунчак Т. Україна: перша половинаа ХХ століття: нариси політичної історії. -
К., 1993.
Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис
української державності 1917 – 1921 рр. – К.,2003.
Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності.- Львів, 1995.
Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. — К., 1993.
Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси зрілого націєтворення. -
К.,2000.
Українські поети-романтики 20-40 рр. XIX ст. — К., 1968.
Шпорлюк Р. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, Польщі та
Білорусії. — К., 2000.
Практичне заняття № 8.
Особливості та характерні риси українського соціокультурного простору у
наш час.
1. П‘ять найрепрезентативніших рис, що характеризують сучасний стан
української культури» у формі короткої письмової роботи.
2. «Українське суспільство у пошуці нових соціокультурних парадигм
розвитку». дискусія
3. Культура, освіта й наука як складові стратегії сучасного державотворення.
4. Світове українство різних історичних періодів.
5. Молодіжна та професійна субкультури.
6. Культура українського народу в контексті світової культури.
Рекомендована література до теми:
Бжезінський З. Україна в геостратегічному контексті. — К., 2006.
Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств. Доповідь
Римському клубові. — К., 1993.
Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та
української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с.
Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала Освіта. -
2000, 15 — 22 березня.
Наріжний С. Українська еміграція Частина І. — Прага, 1942.
Наріжний С. Українська еміграція Частина ІІ. — К., 1999.
Ожеван М. Українська національна ідея та культурополітика наздоганяючої
модернізації Ї. — 2000. — №18. — С. 51-88.
Освіта в українському зарубіжжі. Матеріали І Міжнародної науково-практичної
конференції. 1 – 4 листопада 2000 року. — К., 2001.
86
Піскун В., Ціпко А, Щербатюк О. та ін. Українство у світі: традиційність
культури та спільнотні взаємини. Монографія. — К., 2004.
VI.ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ
за номером залікової книжки
Природні і політичні фактори в становленні і розвитку культурного
1.
простору українців.
Культурні взаємозвязки українців зі своїми сусідами у давнину і сьогодні.
2.
Національні меншини України й особливості їхнього входження в
3.
український територіальний і культурний простір.
Історичні витоки культури українського народу.
4.
Роль династичного центру в становленні культурної спільноти Київської
5.
Русі.
.Культурна самоідентифікація українців у бездержавний період.
6.
Культурогенез і етногенез: особливості та взаємозвязок.
7.
Українська національна культура як цілісний феномен: зміст, специфіка і
8.
форми виявлення.
Роль символу «Соборності» в українській культурі.
9.
Національне бачення світу в знаково-символічній системі української
10.
культури.
Первісна міфологія українського фольклору.
11.
Мова як етноформувальний, етнокультурний та етнозберігальний чинник.
12.
Гіпотези про походження української мови.
Олександр Потебня, Іван Огієнко про роль і значення мови в житті
13.
людини.
Культури давнього світу та їхній вплив на становлення української
14.
культури .
Роль Трипільської культури у формуванні традиційних господарсько-
15.
культурних типів на території сучасної України.
Українські культурні несення в литовське, польське
і московське
16.
середовище.
Братства як культурні та освітні осередки. Українське бароко й особливості
17.
йогоСтраницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий